Καταστατικό

ConstitutionAndBylawsGraphicΤο καταστατικό του ΚεΘηΠο  έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους και διατάξεις που αφορουν την  «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα »

  1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) .
  2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι: η βιώσιμη ανάπτυξη

Α. Βιώσιμη ανάπτυξη

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:

α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,

β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,

γ) προωθούν την ισότητα των φύλων,

δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά

ε) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων

α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

β.  Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.

γ. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.

δ. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.

ε. Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.

ζ. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή  διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

η. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.

 

Δραστηριότητες:

Για την ευόδωση των  σκοπών του Η ΚοινΣΕπ μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, Η ΚοινΣΕπ θα ασκήσει τις εξής δραστηριότητες:

Πολιτισμός:

α) Δράσεις με στόχο την προαγωγή του πολιτιστικού και πολιτισμικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής.

β) Η μελέτη, σπουδή, ανάδειξη, προβολή και διάδοση του Θηβαϊκού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα ,καθώς και  των ιστορικών μας μνημείων , και η ανάληψη  δράσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη τουρισμού που θα αφορά τα Αρχαία και Βυζαντινά τουριστικά μας προϊόντα.

γ) Η προαγωγή της γνώσης της ιστορίας των προγόνων  και η γνώση της ιστορικότητας των  Αρχαιολογικών χώρων  καi η  προβολή και προώθηση του πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής μας σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο .

δ) Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ενότητας με τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς και ιδρύματα της  ευρύτερης περιοχής , αλλά και αντιστοίχων  από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό .

ε) Η καλλιέργεια επικοινωνίας, συνεργασίας, γνωριμίας, ανάπτυξης  πνευματικών δεσμών και σχέσεων μετά των αποδήμων Θηβαίων, για τη διατήρηση, διαφύλαξη και ανάπτυξη παραδόσεων, ηθών, εθίμων, αγάπης και προσφοράς για τη γενέτειρα.

στ) Η προώθηση της θεατρικής, μουσικής και  καλλιτεχνικής δημιουργίας, η στήριξη καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών θιάσων και μουσικών σχημάτων  και  δημιουργία κινήτρων για νέους να ασχοληθούν με την ιστορία το θέατρο την μουσική την τέχνη και την ιστορική μελέτη της  ευρύτερης περιοχής.

η) Η εκδόσεις εντύπων βιβλίων σχετικών με την Θήβα  και την ιστορία της, αλλά και η ενίσχυση και ενθάρρυνση τοπικών συγγραφέων στην προώθηση των δημιουργιών τους στο Ελληνικό και παγκόσμιο κοινό .

θ) Η δημιουργία Λαογραφικού Κέντρου, ενός ιδρύματος πολλαπλών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διατήρησης, της καλλιέργειας της διάδοσης και συνέχισης των γνήσιων Ελληνικών παραδοσιακών αξιών, της λαϊκής τέχνης και του λαϊκού πολιτισμού, (γλώσσα, μουσική , χορός, χειροτεχνία, θέατρο ,φορεσιά, αρχιτεκτονική κ.λ.π.)

ι) Η συγκρότηση ομάδων μελετών και διεθνών σχέσεων,  η οργάνωση Ημερίδων, Σεμιναρίων, Συνεδρίων, κ.α. που έχουν άμεση σχέση με τους παραπάνω αναφερθέντες σκοπούς.

κ) Διοργάνωση Φεστιβάλ Αυλητικής τέχνης και παραδοσιακών τοπικών οργάνων.

Παιδεία – Εκπαίδευση – Κατάρτιση:

α) Η υποστήριξη των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,σε δράσεις πολιτισμού που θα αναδεικνύουν  καλύτερα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή,  μέσα από διαγωνισμούς θεατρικών έργων , φωτογραφίας, εκθέσεων ,λογοτεχνικών εκδηλώσεων και άλλων πολιτιστικών δράσεων.

β) Η διοργάνωση και συμμέτοχη σε Ευρωπαϊκά , εθνικά προγράμματα, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης  νέων και αποκατάστασης ανεργίας πολιτών, κατάρτισης ενήλικων,  ανέργων καθώς και προγραμμάτων που έχουν σαν αντικείμενο τη διατήρηση, διάσωση και διάδοση της Ελληνικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς , των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων ,της Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, και γενικότερα αυτά που  αφορούν τους τομείς δράσης της επιχείρησης.

γ) Η οργάνωση εναλλακτικών μορφών αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και η υλοποίηση προγραμμάτων Επιμόρφωσης  όπως η λειτουργία τμημάτων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, τις παραδοσιακές-εικαστικές και πλαστικές τέχνες, τη μουσική και θεατρική αγωγή .

δ) Η ανάπτυξη και η υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής παρέμβασης που έχουν σαν αποδέκτες ευρύτερες ομάδες ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας για ένταξη ή επανένταξη στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Κοινωνική Πολιτική:

α) Δράσεις με στόχο τη προώθηση  των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής, με την εφαρμογή προγραμμάτων ή τη συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και στήριξης ευπαθών ομάδων (παλιννοστούντες, μετανάστες, αθίγγανοι κλπ), προγράμματα Νεολαίας, προώθηση του εθελοντισμού, δράσεις για την ενίσχυση και βελτίωσης της απασχόλησης.

β) Η ανάπτυξη και η διάδοση των ιδεών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας, καθώς και η συμβολή στην έρευνα, την προώθηση  και  διεκδίκηση της λύσης των τοπικών προβλημάτων.

Περιβάλλον:

α) Η  ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών για θέματα Προστασίας του περιβάλλοντος όπως είναι η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα,  εθελοντικές δράσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων, ανταλλαγή εμπειριών, προώθηση θεσμών , συνεργασία με ειδικευμένους φορείς.

β) Συνεργασία  με αρμοδίους φορείς  και πρωτοβουλίες δράσεων με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση του περαστικού δάσους του Μοσχοποδίου και των λιμνών Υλίκη και Παραλίμνης  ως περιοχών φυσικής ομορφιάς  και οικολογικής σημασίας .