Επικοινωνία

Κώδικας Επικοινωνίας

1.Facebook:

Το ΚE.ΘH.ΠO.  ως συλλογικό όργανο  εκπροσωπείται  από την Διοικούσα  επιτροπή και εκφράζεται μέσω αυτής . Η σελίδα στο Facebook  εξυπηρετεί την ενημέρωση των φίλων του και γενικότερα του κοινού.

Μέσα από αυτήν προβάλλονται δράσεις ,ειδήσεις ,και θέματα γενικότερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως  είναι  δράσεις μελών αλλά  και τρίτων. ( Συλλόγων  Φορέων , ατόμων  κλπ. )

Στο πνεύμα αυτό οι διαχειριστές του λογαριασμού ,δεν εκφράζουν απόψεις η θέσεις  που θα μπορούσαν να είναι  μη συμβατές  με το έργο που τους έχει ανατεθεί. Συνεπώς δεν απαντούν .

Οι διαχειριστές , δεν φέρουν καμία ευθύνη  για ανακοινώσεις τρίτων ,οι οποίες κοινοποιούνται στο χώρο ανακοινώσεών του .(τοίχος ανακοινώσεων)

Ανακοινώσεις τρίτων οι οποίες είναι διαφημιστικές , προσβλητικές ,  συκοφαντικές , η  έχουν βλαπτικό σκοπό, θα διαγράφονται κατά την κρίση των διαχειριστών.

2.Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Για έγκυρες απαντήσεις σε θέματα επικοινωνίας ,φορείς η άτομα παρακαλούνται να απευθύνονται , στο ΚΕ.ΘΗ.ΠΟ. μέσω  ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Ηλ. Ταχυδρομείο:  ke.thi.po.13@gmail.com